علی ع

                  

                                                     چطور بعد تو کوفه حجم نبودنت را تحمل کرد نیمه شبهای کوفه چطور نشنیدن صدای پاهایت را صبح کرد..محراب از شرم سر تا سر سرخ شده بود باور نداشت خون پاک ترین مرد خدا در او جاریست.شمشیر از شرم کوره داغ را فریاد میزد  دنیا انگار  تمنا میکرد بعد تو دیگر دنیا نباشد .............اما چقدر زیبا دست خدا را فشردی و اسمانی شدی  از خانه خدا امدی در خانه خدا هم بسویش شتافتی   

تنبل* 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید