خبرنگار

                               هفدهم مرداد روز خبرنگار   گرامی باد  

                                                      

 

   صداقت ،شجاعت ،انصاف وازاد اندیشی برای یک خبرنگار حیثیت محسوب می شود

/ 0 نظر / 7 بازدید